เกี่ยวกับ ครูนิสา

นางนิสา จันติ๊บ
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ชื่อ นางนิสา                       นามสกุล  จันติ๊บ         อายุ  33  ปี                  อายุราชการ  7  ปี  2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

1.  วุฒิปริญญาตรี               ครุศาสตรบัณฑิต               วิชาเอก การศึกษาพิเศษ  วิชาโท ภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

2.  วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี  ครุศาสตรมหาบัณฑิต       วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่ง  ครู       ตำแหน่งเลขที่  5657

สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง  อำเภอ/เขต  แม่สาย   จังหวัด  เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2   ขั้น 18,970 บาท

2. การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   เมื่อวันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

2.2 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

1 พฤศจิกายน 2548 ครูผู้ช่วย/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

7,630

1 เมษายน 2549 ครูผู้ช่วย/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

7,810

1 ตุลาคม 2549 ครูผู้ช่วย/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

8,170

1 เมษายน 2550 ครูผู้ช่วย/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

8,360

1 ตุลาคม 2550 ครูผู้ช่วย/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

9,230

31 ตุลาคม 2550 ครู/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

คศ.1

9,230

1 เมษายน 2551 ครู/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

คศ.1

9,700

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

1 ตุลาคม 2551 ครู/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

คศ.1

10,190

1 เมษายน 2552 ครู/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

คศ.1

10,470

16 มิถุนายน 2552 ครู/โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

คศ.1

10,470

1 ตุลาคม  2552 ครู/โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

คศ.1

11,060

1 เมษายน 2553 ครู/โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

คศ.1

11,350

1 ตุลาคม 2553 ครู/โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

คศ.1

11,930

1 เมษายน 2554 ครู/โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

คศ.1

13,200

23 พฤษภาคม 2554 ครู/โรงเรียนบ้านสันโค้ง

คศ.1

13,860

1 ตุลาคม 2554 ครู/โรงเรียนบ้านสันโค้ง

คศ.1

14,620

1 เมษายน 2555 ครู/โรงเรียนบ้านสันโค้ง

คศ.1

15,020

1 ตุลาคม 2555 ครู/โรงเรียนบ้านสันโค้ง

คศ.1

15,840

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s